Sklep Internetowy – obowiązujące przepisy

Sklep internetowy

W Polsce sklepy internetowe muszą przestrzegać kilku kluczowych przepisów prawa. Oto niektóre z nich:

 1. Ustawa o prawach konsumenta: Ta ustawa z 2014 roku jest kluczowa dla działalności e-commerce. Zawiera przepisy dotyczące prawa konsumentów do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (np. przez Internet), obowiązki informacyjne sklepu, regulacje dotyczące zwrotów, reklamacji i gwarancji.
 2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną: Określa zasady świadczenia usług przez Internet, w tym wymogi dotyczące informacji, które sklep internetowy musi udostępnić konsumentowi przed zawarciem umowy.
 3. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO/GDPR): Sklepy internetowe, zbierające i przetwarzające dane osobowe klientów, muszą przestrzegać zasad ochrony danych osobowych, w tym informować o celach i podstawach przetwarzania danych, prawach osób, których dane dotyczą, oraz zapewniać bezpieczeństwo gromadzonych danych.
 4. Dyrektywa Omnibus: Dyrektywa Omnibus, znana również jako Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161, wprowadza istotne zmiany mające na celu zwiększenie ochrony konsumentów w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Ta dyrektywa wprowadza zmiany w czterech istniejących dyrektywach UE, aby dostosować je do nowoczesnych wyzwań związanych z handlem cyfrowym i transgranicznym. Oto główne aspekty Dyrektywy Omnibus, które dotyczą sklepów internetowych:
  1. Większa przejrzystość cen: Sklepy internetowe muszą jasno informować, czy cena produktu została obniżona w stosunku do wcześniejszej ceny. Dyrektywa wymaga również, aby sklepy podawały, jak długo obowiązuje dana cena oraz jaka była najniższa cena w określonym okresie przed obniżką.
  2. Informacje o „fałszywych” opiniach: Sklepy online muszą informować konsumentów, czy i w jaki sposób sprawdzają autentyczność recenzji produktów. Jest to odpowiedź na problem fałszywych lub wprowadzających w błąd opinii online.
  3. Rygorystyczne kary za naruszenie przepisów: Dyrektywa wprowadza możliwość nakładania wysokich kar finansowych za naruszenie przepisów dotyczących praw konsumentów – do 4% rocznego obrotu firmy w kraju członkowskim, w którym doszło do naruszenia.
  4. Odpowiedzialność za usługi cyfrowe: Rozszerza zakres odpowiedzialności sprzedawców za usługi cyfrowe, w tym aplikacje, gry, muzykę czy usługi w chmurze.
  5. Zasady dotyczące personalizacji cen: Dyrektywa zwraca uwagę na kwestie personalizacji cen na podstawie algorytmów i danych o konsumentach, wymagając informowania konsumentów o takich praktykach.
  6. Dual quality products: Produkt sprzedawany pod tą samą marką nie może mieć różnej jakości w różnych krajach UE, chyba że jest to uzasadnione i jasno komunikowane konsumentom.
  7. Dyrektywa ta wymaga od sklepów internetowych dostosowania się do nowych wymogów, co może wymagać zmian w procesach biznesowych, systemach IT oraz strategiach marketingowych. Ważne jest, aby sklepy internetowe były świadome tych wymagań i odpowiednio dostosowywały swoje działania, aby zapewnić zgodność z prawem.
 1. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: Chroni przed praktykami uznawanymi za nieuczciwą konkurencję, takimi jak wprowadzanie konsumentów w błąd, nieuczciwe reklamy czy naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa.
 2. Ustawa o usługach płatniczych: Dotyczy zasad realizacji płatności w sklepach internetowych, w tym bezpieczeństwa transakcji i ochrony danych kart płatniczych klientów.
 3. Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT): Reguluje kwestie związane z VAT, obowiązki podatkowe i fakturowanie.
 4. Przepisy Kodeksu Cywilnego: Dotyczą umów sprzedaży, warunków wykonania umowy, odpowiedzialności za wady towaru, a także ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. Rozszerzenie praw dla JDG: Na początku 2021 roku w Polsce wprowadzono zmiany w przepisach, które rozszerzyły część praw konsumentów na jednoosobowe działalności gospodarcze (jednoosobowe działalności gospodarcze – JDG). Te zmiany miały na celu wzmocnienie ochrony małych przedsiębiorców, którzy często znajdowali się w podobnej sytuacji jak klienci indywidualni. Oto kluczowe aspekty tych zmian:
  1. Prawo do odstąpienia od umowy: Przedsiębiorcy (JDG), którzy dokonują zakupów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą (np. zakup ekspresu do kawy przez przedsiębiorcę z branży odzieżowej), zyskali prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny, podobnie jak konsumenci.
  2. Prawo do reklamacji: Tak samo jak konsumenci, małe przedsiębiorstwa mogą teraz skorzystać z praw wynikających z rękojmi za wady towaru. Oznacza to, że jeśli zakupiony towar ma wady, przedsiębiorca może złożyć reklamację na podobnych zasadach jak konsument.
  3. Przejrzystość umów: Wzmocnienie ochrony przedsiębiorców w zakresie przejrzystości i uczciwości umów, w tym lepsza ochrona przed klauzulami abuzywnymi.
  4. Te zmiany stanowią istotny krok w kierunku zapewnienia większej równowagi i ochrony dla małych przedsiębiorców w relacjach z większymi partnerami biznesowymi oraz w transakcjach, które nie są bezpośrednio związane z ich główną działalnością gospodarczą. Jednak ważne jest, aby przedsiębiorcy byli świadomi granic tych praw i tego, że nie wszystkie prawa przysługujące konsumentom są automatycznie przenoszone na przedsiębiorców. Na przykład, jeśli zakup jest ściśle związany z działalnością przedsiębiorcy, może nie podlegać tym samym przepisom, co w przypadku konsumentów.
 1. Akt o Usługach Cyfrowych: (Digital Services Act, DSA) to jedna z kluczowych inicjatyw regulacyjnych Unii Europejskiej, która ma na celu zmodernizowanie zasad dotyczących cyfrowego rynku wewnętrznego. Przyjęty przez Parlament Europejski i Radę UE, DSA ma za zadanie wprowadzenie szeregu nowych zasad dotyczących usług cyfrowych, w tym platform internetowych i mediów społecznościowych, aby zapewnić bezpieczniejsze i bardziej otwarte środowisko cyfrowe. Oto kilka głównych aspektów Aktu o Usługach Cyfrowych:
  1. Zwiększona odpowiedzialność platform: DSA nałoży większą odpowiedzialność na duże platformy online i serwisy społecznościowe w zakresie zarządzania treściami, które mogą być szkodliwe lub nielegalne. Będą musiały szybciej reagować na zgłoszenia takich treści i podejmować działania w celu ich usunięcia.
  2. Transparentność algorytmów: Platformy będą zobowiązane do zapewnienia większej przejrzystości w zakresie swoich algorytmów, szczególnie tych, które decydują o wyświetlaniu treści użytkownikom.
  3. Ochrona danych osobowych: DSA będzie współdziałać z RODO, zapewniając ochronę danych osobowych i prywatności użytkowników.
  4. Walka z dezinformacją: Akt ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się dezinformacji poprzez wymaganie od platform podjęcia odpowiednich działań.
  5. Dostęp do danych przez badaczy: Platformy będą zobowiązane do udostępniania danych badaczom w celu analizy wpływu treści cyfrowych na społeczeństwo.
  6. Prawa użytkowników: Użytkownicy zyskają większe prawa w odniesieniu do treści, które publikują oraz będą mieli większą kontrolę nad swoimi danymi.
  7. Odpowiedzialność prawna: Akt przewiduje również system kar dla platform, które nie przestrzegają nowych przepisów.
 2. Akt o Usługach Cyfrowych jest ważnym krokiem w kierunku regulacji cyfrowego ekosystemu, zapewniającym większe bezpieczeństwo i przejrzystość online. Ma to znaczący wpływ na sposób, w jaki platformy cyfrowe działają, a także na prawa i bezpieczeństwo użytkowników Internetu w UE.

Warto pamiętać, że przepisy te mogą ulec zmianie, a ich interpretacja może różnić się w zależności od konkretnego przypadku. Dlatego sklepy internetowe często korzystają z porad prawnych, aby upewnić się, że działają zgodnie z obowiązującym prawem.