Klauzula RODO do CV 2022

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji…”. Czy rzeczywiście niezbędna? Kiedy powinniśmy ją stosować? Jaki wzór formułki zastosować w CV?

Rozpatrując zamieszczenie odpowiedniej klauzuli zgody w CV powinniśmy wziąć pod uwagę kilka możliwych sytuacji:

  1. Wysłanie CV w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę i prowadzony proces rekrutacji,
  2. Zachowanie CV na potrzeby przyszłych rekrutacji,
  3. Wysłanie CV do firmy, która w danej chwili nie prowadzi rekrutacji.

W każdym z tych przypadków mamy nieco inną sytuację i zarówno kandydat jak i firma inaczej powinni postąpić.

W pierwszym przypadku, kiedy kandydat wysyła CV w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne, przyjmuje się wyrażenie przez niego w ten sposób jednocześnie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji a zawartych w CV. W RODO odnajdujemy zapis potwierdzający prawidłowość wyrażonej w ten sposób zgody w art. 4 pkt 11:

„”zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;”.

Zgoda ta dotyczy jednak tylko prowadzonej rekrutacji, w związku z którą przesłane zostało CV.

Drugi przypadek najczęściej zarówno firma jak i kandydat chcieliby mieć uwzględniony już w momencie przesłania CV. Tutaj natomiast sytuacja wygląda nieco inaczej. W tym przypadku niezbędna już będzie zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Zmienia się bowiem cel przetwarzania – nowym celem jest nowy proces rekrutacji. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO:

„Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;”.

CV bez takiej klauzuli, powinno zatem zostać usunięte.

Trzeci przypadek opisuje sytuację, kiedy kandydat wysyła CV do firmy, która aktualnie nie prowadzi procesu rekrutacji i nie zamieściła ogłoszenia o pracę.

W takiej sytuacji również niezbędne jest zamieszczenie w CV odpowiedniej klauzuli zgody.